Juleafslutning den 2. december 2020

Jul med Corona- restrektioner

Vi samledes alle til aftensang i Løgumkloster Kirke kl. 17.30 men hvor vi normalt går til konfirmandstuen og får julefrokost, måtte vi i år finde en anden løsning, da vi ikke måtte samles flere end 10 personer. Præsidiet havde foreslået at vi delte os op i mindre grupper, hvorfor medlems-og festudvalget havde arrangeret med 4 hjem, at de ville være værtsfamilier for et antal medlemmer. Vi havde bestilt  julefrokosten på Brugsen, og hver værtsfamilie hentede maden inden aftensangen. Der var aftalt, at vi delte os op i 4 grupper, som udvalget havde sammensat, en i Løgumkloster, en i Nr. Løgum og 2 i Bedsted. Vi har været glade for at vi trods besværlighederne fik nogle hyggelige timer sammen, nu håber vi bare, at det igen bliver muligt at mødes hele klubben samlet, selv om det tilsyneladende først bliver i marts måned.
Tak til de 4 som så beredvilligt lagde hjem til vores juleafslutning.

Glædelig jul og et velsignet nyt år.

Klubmøde d. 21.oktober 2020

Hanne Risager fortæller om Broen Tønder

Denne aften er flyttet til Nr. Løgum Sognehus på grund af Covid-19 kravene om afstand mellem deltagerne, hvilket ikke kan lade sig gøre i konfirmandstuen i Løgumkloster.
Hanne Risager fortalte om arbejdet i organisationen "Broen" som er en landsdækkende organisation med 35 lokal afdelinger. Broens arbejde er at skaffe penge til støtte for børn fra det socialt udsatte miljø. For Tønder afdelingens vedkommende er budgettet mellem 150.000 til 300.000 kr. Pengene bruges til at sikre børn mulighed for at få samme oplevelser, som deres kammerater fra bedre stillede familier. Der gives støtte til deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter, både som kontingent tilskud og til køb af nødvendigt udstyr til den aktuelle aktivitet. Lokalafdelingen i Tønder ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, som i samarbejde med kommunen udvælger de børn som kan få hjælp fra organisationen. Broen Tønder er en af de organisationer vores klub i flere år har bevilget støtte til. Tak for en informativ aften til Hanne Risager, det er altid interessant at få indblik i, hvad de penge vi donerer bliver brugt til.

Høstfest d. 9. september 2020

Vi mødes til høstfest i Løgumkloster Forsamlingshus, hvor der er plads til at vi kan overholde Covid - 19 retningslinierne. Vi har i lighed med tidligere år inviteret medarbejdere fra genbrugsbutikken og Sundeved Y's Men's klubs medlemmer. Aftenens taler er Viggo Kaspersen fra Kirkens Korshær, som fortæller om arbejdet i organisationen, han fortalte om arbejdet i varmestuerne og de andre tiltag som Kirkens Korshær står for, og om den holdning der driver arbejdet.

Efter kaffen underholdt Tønder Brass Band med ½ times rigtig god brass band musik. Det er en god tradition, at de kommer og underholder ved vores høstfest. Det er tydeligt, at de bliver bedre musikere for hvert år der går - mange tak til dem.

Mange tak for en rigtig fin aften, også selv om vi ikke måtte synge, men en særlig tak til Viggo Kaspersen, som spillede og sang de sange vi måtte nøjes med at nynne med på.

Klubmøde d. 26. august 2020

Aktivitet i genbrugsbutikken - rengøring

Til dette klubmøde har programudvalget i samarbejde med genbrugsudvalget lavet en plan for rengøring i vores genbrugsbutik. Vi startede mødet som sædvanlig med spisning, som foregik ved bordene i butikken. Efter middagen blev vi alle delt op i små grupper som hver fik tildelt en afdeling i butikken som vi skulle gøre rent i, tørre hylder af, feje og vaske gulv m.v. - der var afsat ca. 45 minutter til rengøringen, hvorefter der var serveret kaffe med æblekage som Bente og Knud havde forberedt. Det blev en for butikken god aften, så kunderne i den kommende tid kommer til en pæn og ny rengjort forretning.

Klubopstart 12. august 2020

Denne aften mødes vi ved Tohyt, spejderhuset i Nr.Løgum

Klublivet er stadigvæk præget af Corona restriktionerne, så derfor foregår hele klubmødet udendørs, hvilket var rigtig dejligt i det varme vejr. Der var stillet borde op uden for spejderhuset med god plads til alle. Efter spisningen var der arrangeret et lille "opgave løb" i omegnen af hytten - Opgaverne var baseret på, at klubbens udvalg skulle arbejde sammen om opgaverne - hovedopgaven for hvert enkelt udvalg var at planlægge hvad der især skulle være udvalgets opgaver i det kommende halvår. Under kaffen blev der så tid til at høre hvad de forskellige udvalg særligt ville lægge vægt på fremover.
En stor tak til Linda og Jens Kristian for et vel tilrettelagt løb, som alle kunne klare uden at blive overbelastet.

Sæsonafslutning med præsidieskift den 17. juni 2020.

Så kan vi igen samles

På grund af Covid-19 har vi været nødt til at flytte mødet fra keglebanen i Løgumkloster hallerne til spejderhuset i Bedsted. Der er bestilt snitter til alle, og på grund af det fine vejr kan alle aktiviteter foregå udendørs. Klubpræsident Carl Olav Ehmsen og Joan sørgede for bordopstilling m.m. så alt var klar til "middagen". Efter indledning og spisning blev der mulighed for forskellige aktiviteter på græs arealet ved spejderhuset - der blev spillet krolf og stige golf, så der var mulighed for at alle kunne være med. Før kaffen blev der foretaget præsidieskift, Else Dalgaard forestod skiftet, Else havde et godt indlæg, Tak for det, Carl Olav takkede det afgående præsidie for et godt samarbejde i det forgangne år, og udtrykte tilfredshed med de fine resultater klubben har opnået. Karl Mumm takkede for tilliden ved at blive valgt som klubpræsident, han ønskede at fortsætte det gode samarbejde ud fra mottoet: "Kom med glæde, vær til stede". Det nye præsidie består nu af: præsident: Karl Mumm, vicepræsident: Birthe Kragh Sørensen, pastpræsident: Carl Olav Ehmsen, skatmester: Bente Kjær Jensen og sekretær: Regnar Nielsen.

Tak for en fin aften, som alle nok har glædet sig til - Vi starter på det nye Y's Men's år den 12. august 2020.

Klubmøde den 11 marts 2020

Klubbens Generalforsamling

Klubbens generalforsamling holdes altid i begyndelsen af marts måned som et almindeligt klubmøde men med udvidet mødetid. Generalforsamlingen følger klubbens love og vedtægter.
Som dirigent for generalforsamlingen valgtes Svend Stidsen, som kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Beretning fra præsidenten blev oplæst af Toastmaster Else Dalgaard, da Carl Olav og Joan var til en søns bryllup i Brasilien.
Kasserer Rigmor Christensen gennemgik klubbens tre regnskaber, som alle viste et tilfredsstillende resultat. Klub kontingentet blev fastsat uændret. Begge beretninger blev enstemmigt godkendt. Herefter forelagde de respektive udvalgs formænd deres udvalgs beretninger, som alle blev taget til efterretning.
Else Dalgaard havde foreslået, at der til borddækning fremover blev sat 3 personer på opgaven, dette forslag blev efter nogen drøftelse vedtaget. Som repræsentant til Dybbøl Efterskole genvalgtes Georg Knudsen.
Som revisor genvalgtes Frederik Jessen og som revisor suppleant Anne Elene Eskildsen.
Efter generalforsamlingen takkede Else Dalgaard Svend Stidsen for god ledelse af mødet. - Tak for en fin afvikling af generalforsamlingen.

Klubmøde d. 26. februar 2020

Uddeling af donationer

Denne aften samles vi i Løgumkloster Forsamlingshus. Vi har inviteret 2 repræsentanter fra hver af de organisationer som skal modtage donationer fra klubben i år, til at deltage i mødet, som afvikles som et normalt klubmøde.
Vi kan i år uddele 323.000,- kr. hvoraf 143.000,- går til Folkekirkens Nødhjælp, som vores genbrugsbutik har en samarbejdsaftale med. De 180.000,- kr. fordeles til 40 børne- og ungdomsorganisationer m. fl. samt til 7 Y's Men's projekter.
Klubbens vicepræsident Karl Mumm var aftenens toastmaster, han bød velkommen til de 77 fremmødte deltagere og indledte aftenen, hvorefter middagen blev serveret. De 3 minutter havde DGE Finn Eskildsen, han fortalte om Y's Men's bevægelsen og dens arbejde, samt klubbens funktioner.
Aftenens taler var KFUM's sociale arbejdes udviklingsleder Michael Aagaard Seeberg, som fortalte om regionsprojektet " Nye veje ud af ensomheden".
Michael fortalte om nogle af de baggrunde og holdninger der er blandt mennesker til det at være "udsat". Holdningerne er meget præget af det enkelte menneskes Livs- og menneskesyn - mange mener at de udsatte selv er skyld i deres problemer, og selv må klare at komme ud af problemerne, som kan være både fysiske og psykiske, samt afhængighed af rusmidler og andet.
Udgangspunktet for arbejdet er: "Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at holde noget af dets liv i sin hånd". En holdning, som kræver handling.
KFUM's sociale arbejde arbejder 127 forskellige steder, har 75 bygninger, væresteder, børne- og ungdomsherberge og driver 15 genbrugsbutikker. Organisationen startede i 1918 i Tørvemoserne i Vorbasse, hvor klientellet var tørvearbejderne.
I dag er det hovedsagentlig frivillige der hjælper i varmestuer og herbergene. Der gøres meget for at engagere brugerne, for at få dem til at føle sig værdsat, og føle at de gør en indsats, også selv om de ikke magter en hel dags arbejde.
Michael fortalte om en undersøgelse som viser, at en femtedel føler sig i fare for at være udenfor fællesskabet, og ca 4% af befolkningen er socialt udsatte. De nye veje er bl.a. familiefællesskaber, hvor man samler familier i små grupper, hver der spises sammen og børnene kan lege med hinanden, herigennem møder man 400 familier, som derefter med hjælp kan blive til gavn for i alt 200.000 personer. Tak til Michael for et interessant oplæg.
Efter kaffen kunne klubbens præsident Carl Olav Ehmsen uddele donationer til de repræsentanter for modtagerne der var mødt frem.
Mange tak for en rigtig fin aften.
 

Klubmøde d. 12 februar 2020 - Kjeåsen, Norge

Kjeåsen, en utilgængelig fjeldgård, Hardanger vidderne Norge

Denne aften samles vi i Kirkehuset i Bedsted. Selv om det er vinterferie har vi inviteret Thorkild og Aase Sørensen fra Haderslev til at fortælle om en af deres særlige ferie oplevelser, et besøg på en meget utilgængelig fjeldgård liggende 500 meter oppe på en stejl klippe, hvor der i starten kun var muligt at besøge gården ved at klatre op ad den stejle klippe mellem træer, klippeblokke og på planker lagt ud over en meget stejl klippeside uden nogen form for beskyttelse. Thorkild og Aase besøgte stedet første gang for mere end 40 år siden, og fortalte om, hvordan man måtte bære alt byggemateriale og dyr op ad den stejle klippe, for at bygge husene. De besøgte gården efter 25 år, også denne gang klatrede de, sammen med deres børn op ad klippesiden, selv om der i mellemtiden var etableret en vej op over klipperne i forbindelse med anlæg af et større vandkraftværk. De har senere besøgt stedet, som nu er blevet en turist attraktion, men som indtil for få år siden har været drevet af den samme familie, som anlagde gården tilbage i 1800 tallet.

Tak til Thorkild og Aase for en rigtig spændende aften.

Klubmøde den 29. januar 2020 - Internt møde

Vi mødes i Nr. Løgum Sognehus. Denne aften er afsat til gennemgang af de mange ansøgninger om donationer som klubben har modtaget. Alle ansøgningerne blev gennemgået med oplysning om præsidiets forslag til donationernes størrelse. Der blev bevilget penge til 40 børne og ungdomsorganisationer m.v. Samt til 7 Y's Men's projekter herunder årets regionsprojekter. Vi kan i år uddele næsten 180.000 kroner. Det var en fin aften, hvor alle havde mulighed for at vurdere hvilke projekter man mente skulle have klubbens bevågenhed, tak for alle de gode kommentarer.

klubmøde 15-1-2020 At være dreng i Tønder

Denne aften har vi besøg af tidlige mejeriejer Ejlif Petersen, som vil fortælle om det at være dreng i Tønder under krigen og sin opvækst som spejder og mejerist. Ejlif er vokset op på et mejeri, hans far købte Tønder mejeri i 1926, Ejlif blev født under depresionen i 30'erne og gik i skole i Tønder under krigen. Ejlif var ivrig spejder og med i musikgruppe, allerede som 6 årig byggede han sin egen violin, hans far købte senere den violin til ham som han stadigvæk spiller på nu snart 80 år efter. Under krigen foregik skoleundervisningen rundt omkring i byen, da skolen var blevet indrettet til lasaret for ca. 500 sårede soldater. Spejderorkesteret øvede på en frihedsmarch i spejderhuset så de kunne være klar til at spille når friheden kom. Der blev lyttet ivrigt til BBC radio for at få de reelle nyheder om krigens gang, og 5 maj blev der spillet frihedsmarch rundt i byen. Som spejder deltog han i mange lejre og var bl.a. med på en stor spejderlejr på Island.

Ejlif lærte sig også at spille på savblad på en ganske almindelig sav købt i byggemarkedet. Han blev udlært mejerist på mejeriskolen i Dalum. Under sin opvækst drog han til USA for at videreuddanne sig indenfor mejeribruget. Derhjemme ventede kæresten på ham, så da han kom hjem med båd fra USA var det sammen med en ny bil, som han havde sparet sammen til under opholdet derovre.

Stor tak til Ejlif for en ualmindelig interessant aften.

Juleafslutning d. 4. december 2019

Denne aften starter vi med at mødes i Løgumkloster Kirke, hvor vi deltager i aftensang med altergang. Herefter går vi til konfirmandstuen, hvor der er dækket op til julefrokost. Vi hygger os med 3 slags sild, rødspættefileer, medisterpølse med rødkål og slutter med ris a' lamande. Da vi ved uddeling af midler i foråret havde afsat 10.000 kr. til julehjælp i Løgumkloster området, har vi besluttet at Røde Kors skal stå for uddelingen, hvorfor vi til denne aften har inviteret formand og kasserer fra Røde Kors fællesbestyrelse i Tønder Kommune med, for at modtage donationen. Birthe K.S. havde medbragt et sangblad, som blev flittigt brugt, Krista havde fundet en julehistorie af Dickens som hun læste, og reciterede. Så var det kaffetid, med småkager slik og frugt. En rigtig hyggelig aften som afslutning på et rigtig godt Y's Men's år. Tak til alle.
GLÆDELIG JUL OG ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYT ÅR.

Diakoni - klubmøde den 20 november 2019

Vi har inviteret sogne og fængselspræst Ian Ørtenblad til denne aften. Ian Ørtenblad har i en del år arbejdet med diakoni, og har bl.a. været aktiv i Kirkens Korshær men det seneste år er han blevet udpeget til at være fængselspræst i Renbæk i det åbne fængselsafsnit. Ian begyndte med at fortælle om kirkens engagement i diakoniarbejdet, og pointerede bl.a. at det frivillige arbejde ud fra de kirkelige organisationer er af aller største betydning for de dårligst stillede i vort samfund. Han fortalte også at indsatsen mod ensomhed er et af de områder som for tiden er aller vigtigst, og her har især de frivillige tiltag, som sker uden for kirkerummet stor betydning for at få så mange med som muligt. Som afslutning på aftenen fortalte han om arbejdet blandt de indsatte, og hvor vigtigt det er, at der er en udefra som de indsatte kan henvende sig til, og samtidig at der er god søgning til de gudstjenester der bliver afholdt i fængslets kirke.

En virkelig fin aften, som denne gang var i Nr. Løgum Sognehus.

Mortensfest den 6 november 2019 med medlemsoptagelse

Traditionen tro holdt klubben mortensfest på Lindevej i Bedsted. Menuen stod på andebryst med alt tilbehør, en fin dessert og kaffe med småkager. Medlems og festudvalget stod for underholdningen med oplæsning og en quis.

Vi havde den glæde at kunne optage tre nye medlemmer og byde velkommen tilbage til et, så nu er vi 34 medlemmer, det er en dejlig fornemmelse at være mange om opgaverne og samværet. Tak til alle der var med til at gøre aftenen til en fest.